ලබන සදුදා සිට යළිත් දුරගමන් දුම්රිය සේවා | Page 2 | සිළුමිණ

ලබන සදුදා සිට යළිත් දුරගමන් දුම්රිය සේවා

ලබන සදුදා(18) සිට යළිත්  දුරගමන් දුම්රිය සේවා ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලාංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය පවසයි.
 

Comments