සෙලින්කෝ ලයිෆ් ආදා­යම 14%කින් ඉහ­ළට | සිළුමිණ

සෙලින්කෝ ලයිෆ් ආදා­යම 14%කින් ඉහ­ළට

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම 2020 සැප්තැම්බර් 30 වැන­ිදායින් අවසන් වන මාස නමයක කාලය තුළදී රුපියල් බිලියන 26 ක ඒකාබද්ධ ආදායමක් වාර්තා කිරීමට සමත්වී තිබෙන අතර එය 14% ක වර්ධනයකි. මෙම කාලයේදී සමාගමේ දළ ලිඛිත රක්ෂණ වාරික ආදායම 13.8% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 15.5 ක්වී තිබෙන අතර ආයෝජන සහ අනිකුත් ආදායම් 14.3% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 10.8 ක්වූ බව සමාගම සඳහන් කරයි.

මෙම කාල සීමාව තුළදී සමාගම විසින් සිය ජීවිත රක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් බිලියන 6.7 ක මුදලක් බැර කළ බවත් 2020 සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා වනවිට සෙලින්කෝ ලයිෆ් ජීවිත රක්ෂණ අරමුදලේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 103.6 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන බවත් සමාගම වාර්තා කරයි. මේ අතර, සලකා බලන කාල සීමාව තුළදී සමාගම විසින් කොටස්කරුවන්ගේ අරමුදලට රුපියල් බිලියන 2.9 ක මුදලක් බැරකර තිබෙන අතර 2020 තුන්වන කාර්තුව අවසන් වනවිට සමාගමේ කොටස්කරුවන්ගේ අරමුදල රුපියල් බිලියන 35.8 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

මෙම මාස නමය තුළදී සමාගමේ රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන්ට රුපියල් බිලියන 9.1 ක ශුද්ධ හිමිකම් සහ ප්‍රතිලාභ ගෙවූ බවත් මෙම ප්‍රතිලාභ ගෙවීම පෙර වසරේ අදාළ කාලය සමඟ සැසඳීමේදී 12.8% කින් වර්ධනය වී තිබෙන බව සමාගම සඳහන් කරයි.

Comments