කොළඹ වරාය නග­රයේ සිසු මුර්ති තර­ගයේ ජය­ග්‍රා­හ­කයෝ | සිළුමිණ

කොළඹ වරාය නග­රයේ සිසු මුර්ති තර­ගයේ ජය­ග්‍රා­හ­කයෝ

මාසයක කාලයක් පුරා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව සහ පුළුල් වූ උපදේශන කාල පරිච්ඡේදයක් යටතේ පවත්වනු ලැබූ “අනාගතයක දැක්ම” (“Envision the Future”)තරගය, ශ්‍රී ලාංකීය යොවුන් කලා කුසලතා නිර්මාණ තුළින් කොළඹ වරාය නගරය වෙත ආකර්ෂණයක් හිමිකර ගැනීමේ අරමුණින් දියත් කරනු ලැබූ ව්‍යාපෘතියකි.

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “අනාගතයක දැක්ම” ශිෂ්‍ය මුර්ති නිර්මාණ තරගයේදී සන්නිවේදන පවූරු (Interactive Wall) කාණ්ඩය යටතේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන යාපනයේ ආර්. ජවනීසන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ‘බුබුළු පවූර’(‘Wall of Bubbles’) නිර්මාණය ජයග්‍රහණය හිමිකරගත් අතර, වෙරළ මූර්ති (Beach Sculpture) කාණ්ඩය යටතේ තරිඳු පෙරේරා, පුලස්ති හඳුන්ගේ සහ විරන්ග වඩුගේ ප්‍රමුඛකරගත් City School of Architecture කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ ‘ලෝඩියා’(‘Lodiya’) නිර්මාණය ජයග්‍රහණය හිමිකරගත්තේය. මෙම ජයග්‍රාහී නිර්මාණ කොළඹ වරාය නගර පරිශ්‍රයේ වෙරළ කලාපයේ ඉදිරියෙදි ඉදිකිරීමට නියමිතයි.මෙම තරගය හා සම්බන්ධ නිර්මාණ සංකල්ප උපදේශන කාර්යය සඳහා කොළඹ වරාය නගරය ව්‍යාපෘතිය Academy of Design ආයතනය දායකත්වය ලබාදුන් අතර, ARTRA සඟරාව නිල කලාත්මක සහකරු විය.

Comments