ලිට්රෝ ගෑස් ගෘහස්ථ වායු දුෂණය වැළැක්වීමට දායක වෙයි | සිළුමිණ

ලිට්රෝ ගෑස් ගෘහස්ථ වායු දුෂණය වැළැක්වීමට දායක වෙයි

සෑම වසරකම මිලියන 4 ක ජනතාවක් ගෘහස්ථ වායු දූෂණයයන් මිය යන බව ලෝක LPG සංගමයේ (WLPGA) දත්තයන් පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකායේ LPG බලශක්ති කයෂ්ත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වන ලියරෝ ගෑස් ආහාර පිසීම සඳහා පිරිසිදු බලශක්තිය භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව වැදගත් මෙහෙවරක් ඉටු කිරීමට කවදත් බැඳී සිටියි. වතුකරයේ සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාවට LPG මිලදී ගැනීයේ අවස්ථාව වැඩි කරමින් ගෘහස්ත වායු දූෂණය වළක්වාලීම හා ඒ ආශ්‍රිතව හට ගන්නා නොයෙකුත් සංකූලතා ඇතිවීයේ අවදානම අවම කිරීමට ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම අවධානය යයාමු කර ඇත.

එක්සත් ජාතීන්යේ සංගමය නියම කළ පිරිසිදු වාතය සහ ඕසෝන් සථරය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය සැප්තැම්බර් මස සැමරූ අතර පිරිසිදු බලශක්තිය භාවිත කිරීමට වැඩි වශයෙන් යොමුවීම අප සියලු දෙනාගේම වගකීමයි. ‍

පාරිසරික තිරසාරභාවය සඳහා ගෝලීය වශයයන් පිළිගත් මුලධර්ම අනුගමනය කරන ලිට්රෝ ගෑස් පාරිසරික කළමනාකරණ පේධිය සඳහා පරිසරයට සිදුවන බලපෑම අවම කරන ආයතනවලට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලබා දෙන කීර්තිමත් ISO 14001: 2015 සහතිකයද හිමි කර ගෙන ඇත.

Comments