ජේ.ආර්. ජන්ම දින සමරු උලෙළ 30 දා | සිළුමිණ

ජේ.ආර්. ජන්ම දින සමරු උලෙළ 30 දා

ජේ.ආර්. ජය­ව­ර්ධන මධ්‍ය­ස්ථා­නය මඟින් වාර්ෂි­කව සංවි­ධා­නය කරනු ලබන ජේ.ආර්. ජය­ව­ර්ධන මැති­තු­මාගේ ජන්ම දින සමරු උලෙළ 114 වැනි ගුණ සම­රුව 30 වැනි බදාදා ප.ව. 4.00 ට කොළඹ 07, අන­ගා­රික ධර්ම­පාල මාව­තෙහි ජේ.ආර්. ජය­ව­ර්ධන මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ ප්‍රධාන ශ්‍රව­ණා­ගා­ර­යේදී පැවැ­ත්වේ. මේ සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ හා විප­ක්ෂයේ මැති ඇමැ­ති­ව­රුන් ඇතුළු 200 ක පමණ ප්‍රභූ පිරි­සක් සහ­භාගි වීමට නිය­මි­තය.

 

Comments