මුහුදු බඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් | සිළුමිණ

මුහුදු බඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

වෙරළබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව දුම්රිය පාළක මැදිරිය ප්‍රකාශ කරයි.
 
වැලිගම ප්‍රදේශයේ දී දුම්රියක් කාර්මික දෝෂයකට ලක්වීම හේතුවෙන් වෙරළබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Comments