අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි | සිළුමිණ

අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

 
 
දිවයිනේ සියලුම ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා දැනට පවත්නා ක්‍රමවේදය යටතේ අතරමැදි පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

Comments