ව්‍යාපාරික ස්ථාන | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික ස්ථාන

කොළඹට නුදුරු ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීම - දැනට විශාල ලාභයක් දෛනිකව හා මාසිකව ලබන කොළඹට නුදුරු ප්‍රමුඛපෙළේ ආයතනයක් වන අප ආයතනය දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනවලට සේවාවන් සපයන අතර,​ එම සියලුම සේවාවන් හා ඊට අදාළ වයාපාර ස්ථානය,​ වාහන,​ ගොඩනැගිලි හා ආයතනික නමද ඇතුළුව ඊට අදාළ සියලුම දේපළ හදිසි අවශ්‍යතාවයක් පිණිස වහාම විකිණීමට ඇත. ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න. සියලු විමසීම් : 076-6114166054512

දෙහිවල,​ 45/​27,​ ඕබර්න් සයිඩ්,​ දෙමහල් නිවසක ඉහළ මහල කුලියට,​ පර්චස් 21 ඉඩම,​ වර්ග අඩි 2000,​ සම්පූර්ණ ටයිල් කර ඇත. ඉඩකඩ සහිත කාමර 04 ක් සහ සාලය,​ පැන්ට්‍රිය,​ නාන කාමර 03,​ වෙන්වූ පිවිසුම,​ වාහන 4-5 නැවැත්විය හැක. කුලිය හා අත්තිකාරම් සාකච්ඡා කළ හැක. දු.ක. 0777579794.053146

බොරැල්ල,​ බේස්ලයින් පාර,​ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල (ගෘහභාණ්ඩ රහිත),​ කුලියට දීමට ඇත. (නේවාසික /​ කාර්යාලයකට) බොරැල්ල හංදියේ සිට අඩි 100,​ බේස්ලයින් පාර ලංකා බැංකුවට යාබදව,​ රිජ්වේ ආර්යා රෝහලට අඩි 20 දුරින්,​ ඉහළ මහල ව.අඩි 1202,​ බිම්මහල ව.අඩි 794,​ නිදන කාමර 05,​ නාන කාමර 03,​ මුළුතැන්ගේ 01,​ විසිත්ත කාමර 01,​ කුලිය සම්පූර්ණයෙන් (250,​000/​-) හෝ වෙන් වශයෙන් (150,​000/​-) හා (100,​000/​-) වාහන 03 කට රථගාල,​ සෝලාර් ජල හීටරය,​ අඛණ්ඩ විදුලිය,​ ස්වයංක්‍රීය ෂටර්. අමතන්න - රෆියුසන් - 077-9000090 /​ 076-1049447.051910

ඇට සහ පැල විකිණීම

ඉදිරි වැසිසමය තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වනවගා,​ මාර්ග දෙපස පැළවගා,​ රජයේ හා පෞද්ගලික වෙනත් රුක්රෝපණ වැඩසටහන් සඳහා කූඹුක්,​ මඟුල්කරද,​ මී,​ කොස්,​ සුදුහඳුන්,​ කුරුඳු,​ මාදං,​ අනෝදා ඇතුළුව පළතුරු පැළ රාශියක්ද සහනාදී මිලට. 076-6828674,​ 076-8393584.053459

Comments