ඇබෑර්තු විවිධ | සිළුමිණ

ඇබෑර්තු විවිධ

ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

නවීන කාන්තා බ්ලවුස් ජම්ප්සූට් සහ පැච්වර්ක් (කුෂන් ඇඳකවර) අවශ්‍ය මිම්මට පතරොම්. වටිනා අවස්ථාවක් මග නොහරින්න.053106

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

විෂය නිර්දේශිතව සැකසූ ප්‍රාථමික (1-4) දෙමළ පොත් ලාභයට. සිංහල ලිවීම කියවීම. දුර්වල සිසුන්ට ඉගැන්වීමේ පංති.053109

සිංහල සා. පෙළ දින 8 න් ආවරණය කරන මතක තබාගැනීමේ කෙටික්‍රම සහිත පංති. උපාධිධාරි ගුරුවරයෙක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට විමසන්න. 0774156362.054480

AAA සාමාර්ථ 3 ක් සහතික කරන කලින් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ආචාර්යවරයෙකු වූ ගුරුවරයෙක්,​ ගණිතය,​ භෞතික විද්‍යාව,​ සංඛ්‍යානය හා විද්‍යා විෂයයන් සඳහා දේශීය හා ලන්ඩන් O/​L,​ A/​L පංති (සාමාන්‍ය පෙළ /​ උසස් පෙළ පංති සඳහා අමතර ඉගැන්වීම් සිදුකරයි. පහළ ශ්‍රේණි පංති සඳහාද අවකාශ ඇත. මාර්ගගත (on line) පංතිද ඇත. අතිශය සාධාරණ ගාස්තු අය කෙරේ. උදයවරුවේ පංති ද ඇත. අමතන්න. 0772-631546,​ 0112605674. ස්තූතියි.047280

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

බත්තරමුල්ල පැලවත්ත අවටින් වයස අවු. 17 පිරිමි ළමයෙකුට ඉංග්‍රීසි කථනය දියුණු කිරීම සඳහා ගුරුවරයෙක් අවශ්‍යයි. (බර්ගර් කථාවක් විශේෂයි) විමසීම් 0777260853.054569

විවිධ දේ විකිණීම

තොග අවසන් කිරීමේ සේල් ! පහත සඳහන් භාණ්ඩ වහා විකිණීමට ඇත. කැන්වස් ටෙන්ට්,​ 555ml ජෑම් බෝතල්,​ ජෑම් බෝතල් මූඩි,​ ටොනික් මූඩි (සුදු),​ රබර් බෙල්ට් (තේ මැෂින් සඳහා). අමතන්න. Kect Impex - 075-9293113 /​ 075-9131653.053987

ඉදුම් හිටුම්

බොරැල්ල වායුසමනය කළ කාමරය රු. 3000/​00 ක් පමණයි. 0777-268835.054076

Comments