ජාතික පාසල් 1000ක් | සිළුමිණ

ජාතික පාසල් 1000ක්

ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. ඇතැම් ජාතික පාසැල් නමට පමණක් සීමා වී ඇති අතර එම පාසල්වල ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැති බවත් එම පාසල් කඩිනමින් සංවර්ධනය කළ යුතු බවට රජය තීරණය කර තිබේ.

පාසැල් පද්ධතිය දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික් අධ්‍යාපන කමිටු පත් කිරීමට ද අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාල සහ කොට්ඨාස කාර්යාල අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමට ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර විදුහල්පති පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වැඩබලන විදුහල්පතිවරු පත්කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

 

Comments