නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ නවතම විස්තර | Page 2 | සිළුමිණ

නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ නවතම විස්තර

අම්පාර සංගමන්කන්ද තුඩුව ප්‍රදේශයේ දී අනතුරට පත් නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ඇති වූ ගිණි ගැනීම් දෙකම මේ වන විට සාර්ථකව මැඩපවත්වා ඇත
 
නෞකාව සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතියි
 
මේ අතර ශ්‍රි ලංකා මුහුදු සීමාවෙන් නෞකාව ඉවත් කර ගැනීමට අදාළ ක්‍රියා ද සිදු වෙමින් පවතියි
 
මේ අතර නෞකාව ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ කිලෝ මීටර් 02 ක ප්‍රමාණයක් තෙල් තට්ටුවක් දර්ශනය වෙයි
 
 

Comments