රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 0.79%) 0773938600 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 1800/​- සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක්. ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳපොළ වටිනාකමින් 85% ක් දක්වා ලීසිං. (Speed Draft) සඳහා 1366/​- අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරිමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩුකිරීම් වාහන හුවමාරුව වෙළඳපොළ අඩුම මිලට. වාහන සොයා දීමද සිදු කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing hotline - 0773938600.
044900

Comments