නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම – LIVE | සිළුමිණ

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම – LIVE

අභිනව කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ රාජ්‍ය උත්සවය.

ඓතිහාසික මඟුල්මඩුවේ සිට සජීවිව.....

Comments