සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් නිවසට පැමිණ සහ On Line මගින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සාහිත්‍ය විද්‍යාව ගණිතය උගන්වයි. පිලිප් පර්ඩිනන්ස්. 0777622834
039247

ඉංග්‍රීසි තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සියලුම ව්‍යාකරණ මුල සිට සරලව. පාසැල් පෙළ පොත පසුගිය වාර විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව සා.පෙළ සීඝ්‍ර පුනරීක්‍ෂණ Online Classes සඳහාද පහසුකම් ඇත. නුගේගොඩ,​ කැස්බෑව,​ මාලඹේ අවට විමසීම්. 076-4313781.

041849

 

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

නුගේගොඩ නාවල පාර පළමු පටුමග රැකියා සහිත යුවළකට හෝ පිරිමි ළමයින් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත. විමසීම් 0716632972,​ 0766837464
043005

Comments