හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය | සිළුමිණ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP -‍ 280,881- ප්‍රතිශතය - 75.10% - ආසන 06

SJB - 51,758 - ප්‍රතිශතය - 13.84% - ආසන 01

JJB - 31,362 - ප්‍රතිශතය - 8.39%

UNP - 5,017 - ප්‍රතිශතය - 1.34%


වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 374,017

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 18,971

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 392,988

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 493,192

Comments