දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය | සිළුමිණ

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP - 126,012- ප්‍රතිශතය - 32.65% - ආසන 03

SJB - 102,274 - ප්‍රතිශතය - 26.50% - ආසන 02

ACMC - 43,319 - ප්‍රතිශතය - 11.22%  - ආසන 01

NC - 38,911 - ප්‍රතිශතය - 10.80%  - ආසන 01

AITM - 29,379 - ප්‍රතිශතය - 7.61%


වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 385,997

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -16,347

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 402,344

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව - 513,979

Comments