සුළඟකින් පානදුර නිවාස 40 කට හානි | සිළුමිණ

සුළඟකින් පානදුර නිවාස 40 කට හානි

පානදුර නිවාස 40කට ඊයේ (01) රාත්‍රියේ ඇති වූ සුළඟකින් හානි සිදු ව තිබේ.

පානදුර, පරත්ත පාරේ, දොලේවත්ත සහ රිවිදෙව්ගම යන ගම්මාන පිහිටි නිවාසවලට සුළඟින් හානි සිදු ව ඇත.

පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඒ. ඩී. ගුණවර්ධන පැවසුවේ, නිවාස 4 ක වහල මුළුමනින්ම හානි වී ඇති බව ය.

 

Comments