මැති­ව­රණ පැමි­ණිලි 6,000ට නඟී | සිළුමිණ

මැති­ව­රණ පැමි­ණිලි 6,000ට නඟී

මැති­ව­ර­ණය සම්බ­න්ධ­යෙන් පසු­ගිය සිකු­රාදා වන විට කොමි­සම වෙත ලැබී තිබුණු පැමි­ණිලි සංඛ්‍යාව 6,000කට ආසන්න වී තිබුණු අතර පැෆ­රල් සංවි­ධා­න­යට මැති­ව­රණ නීති උල්ලං­ඝ­ණය පිළි­බ­ඳව සිදු­වීම් 2,031ක්ද මැති­ව­රණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරී­ක්‍ෂණ මධ්‍ය­ස්ථා­නය වෙත සිදු­වීම් 691ක්ද වාර්තා වී තිබේ.

මැති­ව­රණ කොමි­සමේ සභා­පති මහින්ද දේශ­ප්‍රිය පෙන්වා දෙන්නේ කොමි­සම වෙත වාර්තා වූ පැමි­ණි­ලි­ව­ලින් 4,746ක් දිස්ත්‍රික් මැති­ව­රණ පැමි­ණිලි සම්බ­න්ධී­ක­රණ කළ­ම­නා­ක­රණ මධ්‍ය­ස්ථා­නය වෙත ලැබී ඇති අතර ජාතික මැති­ව­රණ පැමි­ණිලි කළ­ම­නා­ක­රණ මධ්‍ය­ස්ථා­නය වෙත ලැබී ඇති පැමි­ණිලි සංඛ්‍යාව 10,368ක් බවයි.

 

Comments