කොම­ර්ෂල් බැංකු­වෙන් ශ්‍රී නාග­රු­ක්කා­රාම විහා­ර­ස්ථා­න­යට ප්‍රදා­න­යක් | සිළුමිණ

කොම­ර්ෂල් බැංකු­වෙන් ශ්‍රී නාග­රු­ක්කා­රාම විහා­ර­ස්ථා­න­යට ප්‍රදා­න­යක්

වසර 135 ක් පමණ පැරණි ශ‍්‍රී නාග­රු­ක්කා­රාම විහා­ර­ස්ථා­න­යට කොම­ර්ෂල් බැංකුව විසින් පසු­ගි­යදා ජල සහ සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් ප‍්‍රදා­නය කරන ලදි. විහා­රා­ධි­පති ස්වාමී­න්ව­හන්සේ විසින් සිදු කළ ඉල්ලී­මක් පිළි­ග­නි­මින් බැංකු­වෙන් මෙම පහ­සු­කම් ප‍්‍රදා­නය කළ අතර; මෙහිදී ලීටර් 20,000 ක ජලය රඳවා තබා­ගත හැකි අඩි 50 ක් උස ජල ටැංකි පද්ධ­ති­යක් සහ සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් බැංකුව විසින් මෙම විහා­ර­ස්ථා­නයේ ගොඩ­න­ඟන ලදී.  

මේ පිළි­බ­ඳව අද­හස් දක්ව­මින් විහා­රා­ධි­පති පූජ්‍ය බදුල්ලේ මහා­නාම ස්වාමී­න්ව­හන්සේ පැව­සුවේ මේ දක්වා රාත‍්‍රී කාල­යට පම­ණක් ජල සැප­යුම ලැබෙන මෙම විහා­ර­ස්ථා­නයේ ඉදි කළ මෙම පහ­සු­කම් නිසා විහා­ර­ස්ථා­න­යට පැමි­ණෙන බැති­ම­තුන්ට සහ අධ්‍යා­පන කට­යුතු සඳහා පැමි­ණෙන දරු­වන්ට අප­හ­සු­ව­කින් තොරව මෙම පහ­සු­කම් ලබා­ගැ­නී­මට අව­ස්ථාව සැල­සෙන බවයි. 

සේයා­රු­වෙන් දැක්වෙන්නේ කොම­ර්ෂල් බැංකුවේ සභා­පති ධර්ම ධීර­සිංහ, බැංකුවේ ආය­ත­නික සමාජ වග­කීම් භාරයේ නියෝ­ජි­ත­යින් සහ පූජ්‍ය බදුල්ලේ මහා­නාම ස්වාමීන් වහන්සේ ශ‍්‍රී නාග­රු­ක්කා­රාම විහා­ර­ස්ථා­න­යට කොම­ර්ෂල් බැංකුව විසින් ප‍්‍රදා­නය කළ ජල සහ සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් සංකේ­තා­ත්ම­කව බාර­දෙන අව­ස්ථා­වට සහ­භාගී වූ ආකා­ර­යයි.

Comments