මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

1984 බොදු ගොවි අගනුවරට ආසන්න 5'6" උස සුදු සිහින් සිරුරක් ඇති BSC - BCS - Colombo - MSC - USA සමත් USA - PR ඇති එහි රැකියාවේ නියුක්ත එකම දියණියට සුදුසු පුතෙක් දෙමාපියෝ සොයති. USA සිටින අය විශේෂයි. p​r​a​s​a​n​n​a​b​e​r​e​n​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 0112859062.

B146869

Comments