ලබන 17 දක්වා පසැල් වැසේ | සිළුමිණ

ලබන 17 දක්වා පසැල් වැසේ

හෙට (13) සිට ජුලි 17 සිකුරාදා දක්වා දිවයින පුරා සියලු පාසල් වසා දැමීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

Comments