විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයෝ වීදි බසිති | සිළුමිණ

විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයෝ වීදි බසිති

තමන්ට අහිමිකළ විශ්‍රාම වැටුප යළිත් ලබා දෙන ලෙසත්, වැඩි කළ යුතු වැටුප් වැඩිකරන ලෙසත් ඉල්ලමින් දිවයින පුරා සිටින රජයේ විශ්‍රාමිකයෝ අද විරෝධතා සහ සත්‍යග්‍රහවල නිරතවූහ. 

Comments