මැතිවරණ ප්‍රචාරක සීමා පිළිබඳ නිවේදනයක් | සිළුමිණ

මැතිවරණ ප්‍රචාරක සීමා පිළිබඳ නිවේදනයක්

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක සීමා පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් පොලිසිය විසින් කරුණු 18කින් සමන්විත නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Comments