රැකි රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකි රක්ෂා

ගෘහසේවක සේවා

රජයේ ලියාපදිංචි කොළඹ 15,​ 162/​519A දරන ස්ථානයේ පවත්වාගෙන යන ඉමාෂි එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනයෙන් පළපුරුදු උපස්ථායක උපස්ථායිකාවන්,​ ගෘහසේවිකාවන් ලබාගැනීමට ඔබත් විමසන්න. 077-1484437,​ 077-4121027.
033342

 

ඇබෑර්තු ලිපිකරු / ලේකම්වරු

වයස අවුරුදු 18-22 ගැහැණු ළමුන් සඳහා Multi Duty Clerk තනතුරට ඇබෑර්තු ඇත. විමසීම් : ක්‍රිස්ටික් ලංකා පොලිමර්ස් (පුද්) සමාගම 'ක්‍රිස්ටික් හවුස්' නො. 79,​ ජයන්ත මල්ලිමාරච්චි මාවත,​ කොළඹ - 14. 0112382241 /​ 0703537770.
031048

 

ඇබෑර්තු - රියදුරු

කොළඹ උත්සව භාණ්ඩ කුලියට දෙන ආයතනයකට සැහැල්ලු වාහන රියදුරෙකු අවශ්‍යයි. භාණ්ඩ බෑමට හා පැටවීමට නැවතී වැඩකිරීමට හැකි විය යුතුයි. වැටුප රු. 40,​000/​-. කොළඹ හා අවට පාරවල් දැන සිටිය යුතුයි. 0770488667.
034501

 

ඇබෑර්තු - විවිධ

එඩේරමුල්ල ප්‍රදේශයේ බතික් රෙදි වැඩ පොළක් සඳහා බතික් වැඩ දන්නා සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. 0712140279
034345

 

Comments