රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

වෑන් රථ විකිණීම

ටොයෝටා හයිඒස් LH102 (1993) ඩුවෙල් A/​C ඇලෝවීල් 58-xxxx අනර්ඝ තත්ත්වයේ 29,​ 75,​000/​- වැඩිම ඉල්ලුමට. දෙහිවල. 077-9542161,​ 0777-622723.
033651

Comments