විදුලියට අලුතෙන් මෙගාවොට් 365ක් | සිළුමිණ

විදුලියට අලුතෙන් මෙගාවොට් 365ක්

මේ වසර අවසානයේදී ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අලුතින් මෙගාවොට් 365ක විදුලිබලයක් එක්වන බව විදුලිබල බලශක්ති හා ප්‍රවාහන කළමණාකරන ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව උමා ඔය ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 130ක් ද බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 35ක් ද මන්නාරම සුළං බල ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 104ක් ද යාපනය සූර්යබල ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 20ක් ද ඉදිරි මාස 06 තුළ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්වනු ඇත.

ඒ සමඟම පසුගිය ‘යහපාලන‘ රජය සමයේ අත්හිටුවනු ලැබූ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර 38ක විදුලිය ද ලබන සතියේ සිට ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව එම කුඩා ජල විදුලි බලාගාරවලින් මෙගාවොට් 75ක විදුලිබලයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්වනු ඇත. මීට අමතරව 2023 දී තවත් මෙගාවොට් 600ක විදුලිබලයක් මේ රටේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ලැබෙන බවත් ඒ අනුව එම වසර විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ ස්වර්ණමය වසර වන බවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.

Comments