වරායේ සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන් | සිළුමිණ

වරායේ සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන්

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී සිය ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් ලැබීම හේතුවෙන්, වර්ජනය අවසන් කළ බව වරාය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

Comments