ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳුදා සිට වැඩ | සිළුමිණ

ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳුදා සිට වැඩ

ලබන සඳුදා දිනයේ සිට දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරිමට සැලසුම් කර තිබේ.

දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් නඳුන් ගුරුගේ සඳහන් කළේ, ඒ අනුව ජනතාවට සාමාන්‍ය පරිදි සිය සේවා කටයුතු සැපයීමට බලාපොරොත්තු වන බවය.

Comments