මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ


කැල­ණිය බොදු ගොවි වයස 22,​ 5' 5'' උස බැංකු සේවයේ නියුතු දිය­ණි­යට සුදුසු උගත් රැකි­යා­වැති සහ­ක­රු­වකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. ශනි මංගල දෝශ සහි­තය. p​r​o​p​o​1​9​9​8​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​

B146207


ගම්පහ නග­ර­යට ආසන්න බොදු ගොවි වැද­ගත් පර­ම්ප­රා­ව­කින් පැවත එන කැල­ණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පළමු වසර විද්‍යා අංශයේ අධ්‍යාපනය ලබන,​ මීට අම­ත­රව කොළඹ විශ්ව­විද්‍යාලයේ බාහිර පරි­ග­ණක විද්‍යා උපා­ධිය (BIT) දෙවන වසර හදා­රන වයස අවු­රුදු 21 ක පිය­කරු රූමත් පවුලේ වැඩ­ම­හල් දිය­නි­යට සම පවු­ලක සම සුදු­සු­කම් ඇති පුතෙකු විධා­යක ශ්‍රේණියේ රැකි­යා­වල නියුතු දෙමා­පි­යන් සොයයි. කොළඹ අව­ටින් වටිනා නිව­සක් සහ ගම්ප­හින් වටිනා ඉඩ­ක­ඩම් ඇය සතුය. උසස් අධ්‍යාපන කට­යුතු හමාර කිරී­මෙන් පසු විවාහ ගිවිස ගැනී­මට වැද­ගත් පවු­ලක් දැන හදුනා ගැනීම මව්පි­යන්ගේ අර­මුණ වේ. (හඳ­හන් පිට­පත අවශ්‍යයි.) d​h​a​r​s​h​a​n​a​w​i​j​e​s​u​n​d​e​r​a​7​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B146145


ගම්පහ බොදු ගොවි අවු. 27,​ 5' 4" කොළඹ ප්‍රධාන බාලිකා විදු­හ­ලක උගත් B.SC ඉංජි­නේරු උපා­ධි­ධාරි දිය­ණි­යට කරු­ණා­වන්ත ඉංජි­නේරු පුතකු ඉංජි­නේරු දෙමා­පියෝ සොයති. දායාද සහි­තයි. කේන්ද්‍ර පිට­පත සමග විස්තර එවන්න. k​m​t​j​8​7​6​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B146228


1987 අග­නු­ව­රට ආසන්න බොදු ගොවි 33 වියැති 5' 3" උසැති රජයේ විධා­යක ශ්‍රේණියේ රැකි­යා­වක නියුතු රූමත් දිය­ණි­යට අවු. 33-40 අතර රජයේ හෝ ව්‍යාපාරික අංශයේ රැකි­යා­වක නියුතු නිව­සක් හිමි සහ­ක­රු­වකු මව සොයයි. කුජ ශනි මංගල යෝග­යකි. කේන්ද්‍රය සමග විම­සන්න. s​a​s​a​n​k​a​1​0​1​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B146122


1991 බොදු ගොවි 5' 4'' වැද­ගත් පවු­ලක රූමත් අව­සන් වසර විද්‍යා උපාධි අපේ­ක්ෂක හා පෞද්ග­ලික පාස­ලක ඉංග්‍රීසි ගුරු පුහු­ණුව ලබන දිය­ණි­යට රජයේ රැකි­යා­වක් කරන උගත් බුද්ධි­මත් ආග­මට දහ­මට ලැදි සුදුසු පුතෙකු ගුරු මව සොයයි. පළමු ලිපි­යෙන් සත්‍ය තොර­තුරු හා හඳ­හන් කොපිය සමග දන්වන්න. a​s​o​k​a​d​h​a​r​6​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B146234

Comments