වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවාස්ථාන සඳහා AIA වෙතින් සමීක්ෂණයක් | සිළුමිණ

වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවාස්ථාන සඳහා AIA වෙතින් සමීක්ෂණයක්

AIA ඉන්ෂුවරන්ස් පවත්වාගෙන යන සෞඛ්‍ය සහ සුවතා වැඩසටහනක් වන AIAVitality ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා ස්ථාන සඳහා වන සමීක්ෂණය (2019 HWS) අඛණ්ඩව දෙවන වසරටත් සාර්ථකව පවත්වන ලදී. මෙම සමීක්ෂණය පැවැත්වීමේ අරමුණ වන්නේ සේවා ස්ථාන තුළ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ යහපත් සෞඛ්‍ය ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනයට සහ ඵලදායීතාවට බලපාන අයුරු අවබෝධ කරගැනීමටයි. මෙහිදී සුළු, මධ්‍ය හා මහා පරිමාණ ආයතන සඳහා ඇගයීම් හා සුබ පැතුම් පිරිනමන ලදී. මේ සඳහා ඔබ ආයතනයටත් සහභාගී විය හැකි අතර වැඩි විස්තර සඳහා 0112 310 310 දුරකතන අංකයෙන් AIA අමතන්න.

Comments