යුනියන් ඇෂුවරන්ස් හා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ හවුල්කාරීත්වය අලුත් වෙයි | සිළුමිණ

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් හා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ හවුල්කාරීත්වය අලුත් වෙයි

BASL ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතීඥ කාලිංග නන්දක ඉන්දතිස්ස සහ යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී (බෙදාහැරීම්) සෙනත් ජයතිල; යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය අතර හවුල්කාරීත්වය අලු‍ත් කිරීමේ ගිවිසුම හුවමාරු කරගනිමින්.

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය අතර පවතින හවුල්කාරීත්වය පසුගියදා අලු‍ත් වෙයි. ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය BASL සමග මෙම හවුල්කාරීත්වයට මුලින්ම අත්සන් තැබුවේ 2016 වසරේදී ය.

1974 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය මෙරට ප්‍රමුඛතම වෘත්තීය සංගමයක් ලෙස සැලකේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ එම සංගමය මෙරට නීතීඥයන්ගේ සුබසිද්ධිය උදෙසා කටයුතු කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ජීවිත රක්ෂණ සංකල්පය ප්‍රචලිත කරවීම සහ ඒ ඔස්සේ ඔවුන්ට වඩාත් සුරක්ෂිත අනාගතයක් තහවුරු කරගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා ගන්නා උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම අඛණ්ඩව මෙරට වෘත්තීය සංගම් හා සංවිධාන සමග හවුල්කාරීත්වයන්ට එළඹීමට පියවර ගනිමින් සිටී.

Comments