පාසල් පිරිසුදු කිරීම හෙට ඇරැඹේ | සිළුමිණ

පාසල් පිරිසුදු කිරීම හෙට ඇරැඹේ

කොරෝනාවෙන් වැසුණු පාසල් පද්ධතිය යළි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පරිසරයක් බවට පත් කිරීම හා ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම්වලට සුදුසු පරිසරයක් බවට පත් කිරීම හෙට සිට ආරම්භ කෙරේ. මාස 4කට ආසන්න කාලයක් වසා තිබූ පාසල් ආරම්භ කිරීමේ පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක කෙරෙන 29 සිට පුරා සතියක කාලයක් පාසල් පිරිසුදු කිරීමේ හා විෂබීජහරණ කටයුතු සඳහා වෙන්ව ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ වන විට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පාසල්වල සනීපාරක්ෂක කටයුතු සකස් කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 342ක මුදලක් පාසල්වලට යවා ඇති අතර එළඹෙන සතිය තුළ අත් සෝදන බේසම් සවි කිරීම, අසනීප වන සිසුන් වෙනුවෙන් කාමරයක් සකස් කිරීම මෙන්ම විෂබීජහරණ කටයුතු සිදු කිරිම පාසල් අධ්‍යයන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල, ආදි සිසුන්, පාසල් සංවර්ධන සමිතිය හා එක්ව සිදු කරයි.

Comments