එම්සීසී අවසන් කමිටු වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන් වෙත බාරදුන් අයුරු. | සිළුමිණ

එම්සීසී අවසන් කමිටු වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන් වෙත බාරදුන් අයුරු.

සහශ්‍රක අභියෝගතා සමායතන ව්‍යාපෘතිය (එම්සීසී) සමාලෝචන කමිටුවේ සභාපති, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් විසින් එම්සීසී අවසන් කමිටු වාර්තාව ජූනි 25 දා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන් වෙත බාරදුන් අයුරු.

Comments