අපනයනකරුවන්ට කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 10ක දිරිගැන්වීමක් | සිළුමිණ

අපනයනකරුවන්ට කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 10ක දිරිගැන්වීමක්

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා පීඩාවට පත් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට සහායවීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් සකසා ඇති කොවිඩ්-19 සහාය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් සඳහා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 10 ක මුදලක් යොදවන බව කොමර්ෂල් බැංකුව නිවේදනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබාදුන් ණය පහසුකම යටතේ ක්‍රියාත්මක කාරක ප්‍රාග්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමයට අමතරව මෙම ණය ලබාදෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. ඒ අනුව ව්‍යවසායකයන්ට 8% ක වාර්ෂික සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ මෙම ණය ලබාදෙන අතර; එම පොලී අනුපාතය වාර්ෂිකව විමර්ශනයට ලක් කරනු ඇතැයි ද බැංකුව පවසයි.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා වාර්ෂික විකුණුම් ආදායම රුපියල් මිලියන 750 කට අඩු ව්‍යාපාර මෙම ණය ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලබන බව බැංකුව සඳහන් කරයි. මෙම ණය සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ණය ගැනුම්කරුවා විසින් යෝජනා කරන ණය අවශ්‍යතාවෙන් 10% ක කොටස් දායකත්වයක් දැරිය යුතුය. ව්‍යාපාරික සමූහයට අයත් සමාගම් මෙන්ම යෝජිත ණය පහසුකමද සමග තම මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 250 ඉක්මවන සමාගම් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයට සුදුසුකම් නොලබන බවයි.

Comments