55 වන යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වැඩ භාර ගනී | සිළුමිණ

55 වන යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වැඩ භාර ගනී

මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ගුණවර්ධන 55 වන යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වශයෙන් වැඩ භාර ගෙන ඇති බව හමුදා ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ ය

Comments