ඌව තැන්නේ සුමන හිමි ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගෙට | Page 2 | සිළුමිණ

ඌව තැන්නේ සුමන හිමි ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගෙට

ඌව තැන්නේ සුමන හිමිට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබා දී තිබේ.

ඒ, 2010 වසරේදී විහාරස්ථානයේ ආයුධ හා බෝම්බ සඟවාගෙන සිටීමේ වරද හේතුවෙනි.

Comments