මැයි 31, ජුනි 04 හා 05 දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය | සිළුමිණ

මැයි 31, ජුනි 04 හා 05 දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

මැයි 31 ඉරිදා, ජුනි 04 හා 05 දවසපුරා දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පනවන බව ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

Comments