යුද්ධ හමුදාවේ 14,617 කට උසස්වීම් | සිළුමිණ

යුද්ධ හමුදාවේ 14,617 කට උසස්වීම්

යුද්ධ හමුදාවේ සෙසු නිලයන් 14,617 කට නිල උසස්වීම් පිරිනැමීමට නියමිත බව යුද හමුදාව පවසයි.

ඒ හෙට දිනට යෙදී ඇති ජාතික රණවිරු අනුස්මරණ දිනයට සමගාමීවය.

Comments