වයෝවෘද්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැන්මට යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම් | සිළුමිණ

වයෝවෘද්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැන්මට යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම්

කොරෝනා වසංගතය නිසා රට පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති අවස්ථාවක තම විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැන්මට යාමට නොහැකිව සිටි වයෝවෘද්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට බැංකු වෙත යාමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට රජය විසින් පියවර ගෙන තිබූ අතර එසේ තම විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමට යාමට මඟන් නොමැතිව සිටි ගාල්ල ප්‍රදේශයේ මාතාවකට නාවික හමුදාව විසින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දුන් අයුරුයි මේ.

Comments