වෙනස් වු ඇඳිරි නීතිය - Update | සිළුමිණ

වෙනස් වු ඇඳිරි නීතිය - Update

දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරිම සහ නැවත පැනවීම පිළිබඳව නව වාර්තාව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

එය පහත පරිදි සිදු කෙරෙනු ඇත.

Comments