ඉන්දියාව වසා දැමේ - Lockdown | සිළුමිණ

ඉන්දියාව වසා දැමේ - Lockdown

එරට  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්දියාව සම්පුර්ණයෙන් වසා දැමිමට (Lockdown ) ඉන්දීය අගමැති තීරණය කර තිබේ.

Comments