මහ බැංකුවෙන් වාණිජ බැංකුවලට ඉල්ලීමක් | Page 2 | සිළුමිණ

මහ බැංකුවෙන් වාණිජ බැංකුවලට ඉල්ලීමක්

මාස 03ක කාලයක් සඳහා සියලුම වර්ගයේ මෝටර් රථ ආනයනය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම අත්හිටුවන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාණිජ බැංකුවලින් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

Comments