මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

ගාල්ල බොදු ගොවි අවු. 36 ෙ කොළඹ වරායේ (Crane Operator) කඩවසම් කොළඹට නුදුරින් ගෙයක් හා වාහනයක් හිමි පුතුට උගත් රූමත් මනාලියක් සොයයි. 0112893272 email - m​a​r​i​n​e​.​k​a​l​u​m​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142283

බොදු ගොවි ප්‍රසිද්ධ සහ වැදගත් දෙමාපියෝ සිය 27 වියැති උස 5' 7" කඩවසම් යහපත් ගතිපැවතුම් ඇති මතින් දුමින් තොර බාල පුතුට සිහින් රූමත් මනාව උගත් දියණියක සොයති. ඔහු පවුලේ ව්‍යාපාරයක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන අතර ව්‍යාපාරයකට එක්වීමට පෙර පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කළේය. කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසැලක උගත් ඔහු පළමු පංතියේ ව්‍යාපාර පරිපාලන හා MBA උපාධිධාරියෙකි. කොළඹ සුඛෝපභෝගි නිවසක් ඔහු සතුය. පාපී කේන්ද්‍රයකි. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න. m​a​r​p​r​o​p​o​s​a​l​2​0​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G144087

සිංහල කතෝලික වෘත්තියවේදී දෙමාපියෝ සිය 37 වියැති ව්‍යාපාරික උනන්දුව සහිත වෛද්‍ය පුතුට පැහැපත් රූමත් මනාව උගත් උස 5' 2" ට වැඩි වත්කම් සහිත සහකාරියක සොයති. කොළඹින් ඉඩමක් සහ නිවසක් ඔහු සතුය. සම්පූර්ණ විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. p​r​o​p​o​s​a​l​2​0​1​9​m​a​r​r​i​a​g​e​@​g​s​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ දු.ක. 0112685491 ප.ව. 7 ට පසු.
G144008

Comments