ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

 ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

පෑලියගොඩ නුවර පාරට මුහුණලා 396 දරන සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉහළමාලය බදු දීමට ඇත. 0725199498 කාර්යාලයකට හෝ නිවසකට සුදුසුයි. 
022609

Comments