රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

මයික්‍රෝ පැන්ඩා - 2018 ඒසී පවර් ස්ටියරිං,​ පවර් ෂටර්,​ කි.මී. 19000,​ අළුත් ටයර්,​ මෙටලික් බ්ලූ,​ ලියාපදිංචි අයිතිකරු. ලක්ෂ 18. 0779688987
023543

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

වෛද්‍යවරයකු සතු ටොයෝටා කොරොල්ලා AE - 100 1.5 CC 1991 ෆුල් ඔප්ෂන් 19-xxxx ගෝල්ඩ් කලර් අනර්ඝ තත්ත්වය. 070-6294849.
022795

වෑන් රථ විකිණීම

මැස්ඩා බොංගෝ පෙට්‍රල් WP-PC-5xxx මොඩල් 2007 /​ ලියාපදිංචිය 2011. පළමු අයිතිකරු. හයිරූෆ් දොර 5. සුදු බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. විමසීම් : 0777303199.
022931

P.O.5 Delica 253 වෑන් රථයක් විකිණීමට තිබේ. P.S,​ P. Shutters,​ ඩුවෙල්,​ A/​C,​ රොටේටඩ් සීට්. 077-3579907.
022286

Comments