ඇන්. ඇම්ගෙන් පරිප්පු කෑ විලියම්ට දැන් 113යි | Page 2 | සිළුමිණ

ඇන්. ඇම්ගෙන් පරිප්පු කෑ විලියම්ට දැන් 113යි

අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න

අදටත් නාය යන සාමසර කන්දේ ජීවිත

පිළිකා රෝගීන්ට වරලස දන් දුන් මහනුවර බාලිකාවෝ

අනියම් පෙමට දිවි පිදූ තානාපති බිරිඳගේ ශෝකාන්තය

ඇන්. ඇම්ගෙන් පරිප්පු කෑ විලියම්ට දැන් 113යි

 

Comments