රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

කොරොල්ලා 121 X නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2003,​ KT XXXX පෙට්ට්‍රල් ඇතුළත බේජ්,​ තේක්ක ඩෑෂ් බෝර්ඩ් හෙඩ් රෙස්ට් තුනය,​ අගනා තත්ත්වය. ධාවනය කි.මී. 150,​000/​-. 077-4325956.
020201

ටොයොටා,​ ප්‍රිමියෝ CBF-xxxx 2018/​2019 G - සුපීිරියර්,​ ෆුල් ඔප්ෂන්,​ පර්ල් වයිට් කි. මී. 8200 නිවසක පාවිච්චි කළ අමතන්න. 0777266221.
021076

Toyota Soluna - HM -xxxx,​ 2000 නිෂ්පාදිත ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ ඔටෝ බැවින් ලක්ෂ 17 1/​2. 0770743615.
020591

 

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

සුසුකි ග්‍රෑන්ඩ් විටාරා,​ 4 WD ජීප් රථය,​ 2001 අලුත්ම ආනයනික රථය,​ කාන්තාවක ධාවනය,​ පෙට්‍රල් 1995 CC මැනුවල් මෙටලික් බේජ්,​ මිලියන 2.2 වැඩිම ඉල්ලුමට ඉක්මණින් විකිණීමට. දුරකථනය - 0112714877,​ 0718388062,​ ඊමේල් n​i​r​m​a​l​e​e​.​d​e​s​i​l​v​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
019302

 

වෑන් රථ විකිණීම

P. O. 5 Delica 253 වෑන් රථයක් තිබේ. P. S.,​ P. Shutters ඩුවෙල් A/​C රොටේටඩ් සීට් - 07766470770.
019999

Comments