රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

මයික්‍රෝ පැන්ඩා - 2018,​ A/​C,​ පවර් ස්ටියරිං,​ පවර් ෂටර්,​ කි.මී. 19000,​ අලුත් ටයර්,​ මෙටලික් බ්ලූ. 0779688987.
017747

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

සුසුකි ඇල්ටෝ ජපන් - 2016,​ A/​C,​ පවර් ස්ටියරිං,​ පවර් ෂටර්,​ පළමු අයිතිකරු,​ කි.මී. 71,​000. අලුත් ටයර් හා බැටරිය. 0779688987.
017753

සුසුකි ග්‍රෑන්ඩ් විටාරා ෆෝ විල් ඩ්‍රයිව්,​ ජීප් රථය,​ 2001,​ බ්‍රෑන්ඩ් නිව්,​ ආනයනික,​ කාන්තාවකට අයත්,​ පෙට්රල්,​ 1995,​ 00CC,​ මැනුවල්,​ මෙටලික් බේජ්,​ මිලියන 2.5 වැඩිම ඉල්ලුමට සලකා බැලේ. වහාම විකිණීමට. දුරකථන : 011-2714877,​ 071-8388062,​ ඊමේල් : n​i​r​m​a​l​e​e​.​d​e​s​i​l​v​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
017406

Suzuki Swift R.S turbo ලියාපදිංචි කළ වර්ෂය 2019 Full Option භාවිත කළ සැතපුම් ගණන 16000 km Pearl White මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත ඉතා ඉක්මණින් විකිණේ. (4,​700,​000). විමසීම්. 0713101276,​ 0784730778.
017838

Comments