අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න | සිළුමිණ

අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න

කළු ගඟේ වතුර කරදිය වන ලකුණු

මීතොටමුල්ල කුණු කන්දේ තිත්ත ඇත්ත

කතරගම රූමතිය ඝාතකයන්ට කර්මය පල දුන් හැටි

කුලියට අඬන මීගමුවේ කාන්තාවෝ

(අලුතෙන් හිතන සිළුමිණ කියවන්න - මිල රුපියල් 80යි)

 

Video: 

Comments