‘සැමට පානීය ජලය’ වැඩසටහනට සීකෝ ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් එක් වේ | සිළුමිණ

‘සැමට පානීය ජලය’ වැඩසටහනට සීකෝ ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් එක් වේ

කාල­ගුණ විප­ර්යාස, නියං හෝ වැසි නොතකා ගුණා­ත්මක පානීය ජලය සෑම පුර­වැ­සි­යෙ­කු­ටම ලබා­දීමේ වසර 2030 එක්සත් ජාතී­න්ගේ‍ ­සං­වි­ධා­නයේ තිර­සර සංව­ර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනී­මට සහාය වීමට තමන් සූදා­නම් බව සීකෝ ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් පුද්ග­ලික සමා­ගමේ සභා­පති රවීන්ද්‍ර ගය­නාත් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවි­ධා­නයේ සාමා­ජික රට­වල් විසින් වසර 2030 දී සපු­රා­ගත යුතු සහශ්‍ර සංව­ර්ධන ඉලක්ක (SDG) 17 අතු­රින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා ඉල­ක්ක­යක් වනුයේ සෑම පුර­වැ­සි­යෙ­කු­ටම කාල­ගුණ විප­ර්යාස, නියං හෝ වැසි නොතකා ගුණා­ත්මක පානීය ජලය වෙත ප්‍රවේ­ශය ලබා­දීම සහ කෘෂි­ක­ර්මා­න්තය, වී වගාව, වෙනත් ක්ෂේත්‍ර බෝග හා වාණිජ ගොවි­තැන් සඳහා ජලය සැප­යීම තහ­වුරු කිරීම බවද රවීන්ද්‍ර ගය­නාත් මහතා සඳ­හන් කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවි­ධා­නයේ අනු­මැ­තිය ලද කොරි­යානු තාක්ෂ­ණය යටතේ එවන් ජල පිරි­ප­හදු උප­ක­රණ එක්ලස් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සම්බ­න්ධ­යෙන් වූ මහ­ගෙ­දර ලෙස සැල­කෙන සීකෝ ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් පුද්ග­ලික සමා­ගමේ නිෂ්පා­දන භාවි­තා­කොට ජන­තා­වට පිරි­සිදු පානීය ජලය ලබා­ගැ­නී­මට අව­ස්ථාව උදා­කි­රීම තම අර­මුණ බවද සභා­ප­ති­ව­රයා කියා සිටි­යේය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවි­ධා­නය විසින් මෑත­කදී සිය සමා­ගමේ නිපැ­යුම ජනතා ප්‍රයෝ­ජ­න­යට සුදුසු යැයි සහ­ති­ක­යක් ලබා දී තිබේ. එම සහ­ති­කය පිරි­නැ­මුණු එකම ආය­ත­නය මෙය වේ.

Comments